Македонска ризница број 5

Почитувани читатели,
Петиот број на списанието ,,Македонска ризница” е само доказ дека Вашиот интерес е континуиран и растечки. Бројот на соработници и соговорници е во постојан пораст, што ни кажува дека уживаме огромна доверба помеѓу историчарите, ма
кедонистите и сите љубители на македонската историја и фолклор.
Вашите коментари, пофалби, поплаки... се само поттик за нас да продолжиме, да се подобриме во наредните изданија на списанието.
Во овој број ќе можете да се запознаете со некогашната Битола, ќе прочитате каква била македонската софра. Во интервју ќе се запознаете со еден млад македонски историчар. Го издвојуваме интервјуто со Џонатан Еван Зохар, од европската асоцијација на историчари...
Се надевам дека ќе поминете пријатни мигови со ,,Македонска ризница”
Со почит


Историчар м-р Кире Филов


http://issuu.com/makedonska_riznica/docs/makedonska_riznica_5

No comments:

Post a Comment